آرشیو اخبار

بازدید دبیرخانه شورای قطبهای علمی از دانشگاه صنعتی اصفهان - اردیبهشت ۹۳

دکتر شریفی ، بیان حرف های تازه علمی توسط نخبگان حاضر در قطب های علمی کشور را از نخستین اولویت ها برای ایجاد جایگاه مرجعیت علمی دانست.دکتر مظفر شریفی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ...

ادامه مطلب

بازدید دبیرخانه شورای قطبهای علمی از دانشگاه صنعتی اصفهان - اردیبهشت 93

دکتر شریفی ، بیان حرف های تازه علمی توسط نخبگان حاضر در قطب های علمی کشور را از نخستین اولویت ها برای ایجاد جایگاه مرجعیت علمی دانست.دکتر مظفر شریفی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ...

ادامه مطلب

بازدید دبیرخانه شورای قطبهای علمی از دانشگاه صنعتی اصفهان - اردیبهشت 93

دکتر شریفی ، بیان حرف های تازه علمی توسط نخبگان حاضر در قطب های علمی کشور را از نخستین اولویت ها برای ایجاد جایگاه مرجعیت علمی دانست.دکتر مظفر شریفی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ...

ادامه مطلب

بازدید دبیرخانه شورای قطبهای علمی از دانشگاه شیراز - اردیبهشت 93

دکتر شریفی در بازدید از قطب های علمی دانشگاه شیراز بر لزوم بهره گیری از توانمندی های قطب های علمی بعنوان بازوی تخصصی و مشورتی در بخش های اجرایی کشور تأکید کرد   در حاشیه بازدید از قطب های علم...

ادامه مطلب