آرشیو اخبار

کارگروه تخصصی کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش آموزش عالی در دانشگاه یزد برگزار شد

برگزاری کارگروه تخصصی کمیسیون پژوهش و فناوری شورای گسترش آموزش عالی در دانشگاه یزد

این جلسه با حضور آقای دکتر شریفی، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی و کارشناسان گروه ایجاد و توسعه واحدهای پژوهشی، اعضای کارگروه تخصصی کمیسیون پژوهش و فناوری وازرت عتف، ریاست دانشگاه، معاون پژوهش و فناوری، روسای واحدهای پژوهشی و مدیران پژوهشی دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب