شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۷۳۹۲
 
شرح وظایف دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی
 
 1. سیاستگذاری و برنامه ریزی نظام پژوهشی کشور.
 2. شناسایی مزیت های نسبی، قابلیت ها، استعدادها و نیازهای پژوهشی کشور بر مبنای آینده نگری و آینده پژوهی و معرفی آن به واحدهای تولیدی، تحقیقاتی، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی جهت بهره‌برداری.
 3. بررسی اولویتهای راهبردی تحقیقاتی با همکاری یا پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذی ربط و پیشنهاد به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
 4. اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش کارایی و اثر بخشی تحقیقات کشور و توسعه تحقیقات کاربردی با همکاری دستگاه های ذی ربط.
 5. تمهید ساز و کارهای لازم برای ایجاد هم سویی میان فعالیت های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری، تقویت ارتباط دانشگاه¬ها و مراکز تحقیقاتی با بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
 6. اتخاذ راهکارهای مناسب برای کمک به توسعه پژوهش در بخش های غیر دولتی.
 7. تعیین راهکارهای لازم و برنامه ریزی برای ایجاد و گسترش موسسات و مراکز پژوهش و تحقیقاتی و سایر مراکز علمی پژوهشی با استفاده از منابع دولتی و غیر دولتی و مشارکت های مردمی متناسب با نیازها و ضرورت های کشور.
 8. برنامه ریزی اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی در جهان.
 9. صدور مجوز تاسیس موسسات پژوهشی و واحدهای با عناوین مشابه
 10. صدور مجوز تاسیس انجمن های علمی و حمایت مستمر از فعالیت آنها بر اساس ضوابط مصوب مراجع ذی صلاح.
 11. بررسی و صدور اعتبار به نشریات علمی کشور و حمایت مستمر از فعالیت آنها بر اساس ضوابط مصوب مراجع ذی صلاح.
 12. صدور احکام به قطبهای علمی کشور و حمایت مستمر از فعالیت آنها بر اساس ضوابط مصوب مراجع ذی صلاح.
 13. برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت از شکوفایی استعداد-های درخشان و هدایت آن¬ها به سمت الویتهای راهبردی کشور در زمینه پژوهش و تحقیقات در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذی صلاح.
 14. برنامه ریزی برای جذب متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور جهت همکاری پژوهشی و تحقیقاتی.
 15. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.