آئین نامه نحوه تأسیس واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها: ویرایش دوم، مصوب اسفند۱۳۹۹

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۰۳ اسفند ۱۳۹۹

مرجع تصویب : وزیر علوم، تحقیقات و فناوری